معرفی پرسنل

 • ناهید بهرآبادی

  ناهید بهرآبادی

  فوق دیپلم بهداشت مربی بهداشت
 • سید اسدالله حسینی راد

  سید اسدالله حسینی راد

  لیسانس مدیریت آموزشی معاون آموزشی
 • حسین رازقی

  حسین رازقی

  دیپلم برق ساختمان خدمتگزار
 • موسی الرضا فالنجی

  موسی الرضا فالنجی

  لیسانس آموزش ابتدایی معاون اجرایی
 • مهدی عابدی

  مهدی عابدی

  مهندسی صنایع معاون پرورشی
 • حسین کیوانلو

  حسین کیوانلو

  لیسانس مدیریت آموزشی مدیر